Правила

“РОБОТИЛНИЦА”

 

Правила

за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на занимания по Лего Роботика от „Роботилница”

Учениците, участващи в заниманията по Лего-Роботика на Роботилница, са длъжни да спазват следните правила за безопасност и култура на поведение по време на занятията :

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При провеждане на занятията по роботика в Роботилница, учениците са длъжни:

– да изпълняват законосъобразни разпореждания на ръководителите на занятието.

– да са в здравословно състояние, което да им позволява да вземат участие в занятието.

– незабавно да информират ръководителите при здравословни проблеми или произшествия.

– да се отнасят с уважение и внимание към преподавателите и останалите ученици в групата.

– да не напускат помещението, в което се провежда занятието, без знанието на ръководителя на занятието.

– да решават всички възникнали недоразумения и проблеми с ръководителя на занятието.

– да се отнасят добре с останалите участници в заниманието, да се грижат един за друг и да си помагат при необходимост.

– да спазват ред и дисциплина, да не пречат на останалите участници в заниманието

– следват и се съобразяват с изискванията на ръководителя на занятието

– да пазят имуществото. При повреда нанесените щети и липси се заплащат в троен размер;

– да не влизат в пререкание с ръководитела на занятието;

– да не инициират и участват в дразги и саморазправи с други участници в занятието.

– след приключване на занятието роботът се разглобява, сетът се подрежда в кутията и се предава на ръководителят на занятието.

 

 

При неспазване на правилата и разпорежданията на ръководителя на заниманието , последният има право да отстрани временно ученика от занятието.

Ако ученикът системно нарушава правилата и разпорежданията на ръководителите, се предприемат следните стъпки:

1. Информират се родителите.

2. Ученикът се отстранява от заниманията.

 

Всеки ученик има право в рамките на седмицата да вземе занятието, което е пропуснал поради болест или друга уважителна причина, в същата или друга локация, след съгласуване с Роботилница.

При успешно преминаване на проверката на усвоените знания и умения в края на всяко ниво (от 4 модула) и при минимум 85% присъствие на заниманията ученикът получава сертификат за съответното ниво.

 

Заплатената такса за модул не се възстановява в следните случаи:

– При отстраняване на ученик поради нарушения на правилата в този правилник.

– При решение от страна на родителите или ученика за прекратяване на обучението по Лего-роботика*.

*Таксата може да бъде възстановена при решение на ученика и родителите да не продължат заниманията в рамките на първото занятие.

 

РОБОТИЛНИЦА