We Do е по-добрият начин

Как LEGO We Do е по-добрият начин за изграждане на базови умения в областта на Информационните технологии за деца?

we do

Кое е най-важното за да може една обучителна платформа да може да постигне целите си?
– Да съответства на когнитивната готовността за обучение на децата, които ще я използват.

LEGO We Do предоставя максимално ефективна среда за изграждане на умения и знания , нужни за създаването на солидна основа за последваща подготовка в областта на Информационните технологии / програмиране / за деца на възраст 7-9 години.
Това е резултат от съответстващото  на готовността на децата ниво на абстрактност на платформата и естествената й връзка с ежедневието на децатa.

Солидна гаранция за това , също така, е екипът на ЛЕГО, който застава зад тази своя образователна платформа.

Търсихме платформа, която да предлага знания и да развива умения за програмиране като същевременно е максимално близка до детската реалност.

След като проучихме няколко възможни решения изборът ни се ограничи до две възможни платформи :  Scratch и We Do.

По своята същност, макар да са различни като концепция , и двете платформи дават възможност за изграждане на базови умения , нужни и полезни в последващото обучение по програмиране.

За тази възрастова група и двете палтформи не предвиждат въвежадне на умения за писане на код.

Нивото на абстрактност, обаче, на което Scratch представя материята реално е разчетено за деца над 9-10 години. Реалната връзка между създадената програма и изпълнението й остават на високо ниво на абстрактност и не предоставят /демонстрират / резултат от създадената програма  с помощта на реални физически обекти и действия, които за децата на 7-8 години са основната обучителна среда.

We Do  е правилният избор!

Което прави We Do правилният избор за подготовка на деца в тази възрастова група?

Поради естествената си връзка с ежедневието на децата We Do предоставя далеч по ефективна среда за изграждане на умения и знания , нужни за създаването на солидна основа за последваща подготовка в областта на Информационните технологии / програмиране /.

Опитът ни в работата с деца показва, че тези от тях, които са предразположени към занимания по програмиране  на 9-10 години могат да започнат успешно да се занимават с изучаване на код.

За да бъде това обучение успешно, обаче , са необходими някои съществени предпоставки.

Бъдещият специалист в програмирането е нужно, преди да стартира обучението си / било на С sharp, било на Python или HTML / да е овладял и с лекота да борави с определена, базова за програмирането,  материя. Изграждането и работата с алгоритми , познаването и използването на цикли, суичове , параметри и променливи са основните сред тях.

We Do е платформата, която по един забавен, игрови начин изгражда тези умения у децата.

We Do ни подкрепя в стремежът ни  да дадем възможност на децата да започнат подготовката си веднага щом са готови /от когнитивна гледна точка / . Колкото по-рано започнат  – толкова по успешна ще е тяхната подготовка.

Друго много важно предимство на заниманията с We Do платформата е  комплексноста на тези занимания.

Заедно с ИТ подготовката We Do развива още две важни групи умения у децата:

  1. Развива креативност, Умения за решаване на комплексни задачи
  2. Създават реални, комплексни , високо технологични / за възрастта им / конструкции технически дизайн
  3. Децата по естествен начин навлизат в полето на математиката, конструирането, механиката и изучават създадените от тях конструкции
  4. Научават се да работят в екип

WE DO за по-малките, SCRATCH за по-големите

И така – We Do предлага далеч по-комплексни знания и умения от Scratch, като същевременно за възрастовата група 7-9г е съобразена с готовността на децата да работят с абстрактни модели и да възприемат абстрактна материя. Същевременно в областта на базовата ИТ подготовка WE DO предлага като обхват същите знания и умения като Scratch.

Което прави We Do правилният избор за подготовка на деца в тази възрастова група.

Затова LEGO We Do е изборът на платформа за реализиране на целите на нашите занимания.

Понеже We Do дава възможност за ползване на Scratch . Нa един следващ етап от заниманията , когато децата вече са усвоили базовите умения ние ще предложим на децата и тази възможност и ще направим връзка със Scratch , като прецизно подбираме опциите , които използваме.

 

Робофест е в “Обекти”

робофест в “обекти”

С “Робо-фест” ние от РОБОТИЛНИЦА поставихме едно много успешно начало на нещо, което обещаваме да превърнем в традиция и в един наситен със събития календар. В това предизвикателство ще разчитаме на партньорството със САП и всички наши съмишленици.

Специални благодарности на сп. “Обекти” за подкрепата от тяхна страна за тази инициатива.

Правила

РОБОТИЛНИЦА

 

Правила

за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на занимания по Лего Роботика от „Роботилница”

Учениците, участващи в заниманията по Лего-Роботика на Роботилница, са длъжни да спазват следните правила за безопасност и култура на поведение по време на занятията :

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При провеждане на занятията по роботика в Роботилница, учениците са длъжни:

– да изпълняват законосъобразни разпореждания на ръководителите на занятието.

– да са в здравословно състояние, което да им позволява да вземат участие в занятието.

– незабавно да информират ръководителите при здравословни проблеми или произшествия.

– да се отнасят с уважение и внимание към преподавателите и останалите ученици в групата.

– да не напускат помещението, в което се провежда занятието, без знанието на ръководителя на занятието.

– да решават всички възникнали недоразумения и проблеми с ръководителя на занятието.

– да се отнасят добре с останалите участници в заниманието, да се грижат един за друг и да си помагат при необходимост.

– да спазват ред и дисциплина, да не пречат на останалите участници в заниманието

– следват и се съобразяват с изискванията на ръководителя на занятието

– да пазят имуществото. При повреда нанесените щети и липси се заплащат в троен размер;

– да не влизат в пререкание с ръководитела на занятието;

– да не инициират и участват в дразги и саморазправи с други участници в занятието.

– след приключване на занятието роботът се разглобява, сетът се подрежда в кутията и се предава на ръководителят на занятието.

 

 

При неспазване на правилата и разпорежданията на ръководителя на заниманието , последният има право да отстрани временно ученика от занятието.

Ако ученикът системно нарушава правилата и разпорежданията на ръководителите, се предприемат следните стъпки:

1. Информират се родителите.

2. Ученикът се отстранява от заниманията.

 

Всеки ученик има право в рамките на седмицата да вземе занятието, което е пропуснал поради болест или друга уважителна причина, в същата или друга локация, след съгласуване с Роботилница.

При успешно преминаване на проверката на усвоените знания и умения в края на всяко ниво (от 4 модула) и при минимум 85% присъствие на заниманията ученикът получава сертификат за съответното ниво.

 

Заплатената такса за модул не се възстановява в следните случаи:

– При отстраняване на ученик поради нарушения на правилата в този правилник.

– При решение от страна на родителите или ученика за прекратяване на обучението по Лего-роботика*.

*Таксата може да бъде възстановена при решение на ученика и родителите да не продължат заниманията в рамките на първото занятие.

 

РОБОТИЛНИЦА